โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
รหัสชุดโครงการ E1
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูฯ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 9,817,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
พื้นที่ดำเนินการ ยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 3,543,900.00
2 1 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 3,136,850.00
3 1 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 3,136,850.00
รวมงบประมาณ 9,817,600.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการส่งต่อที่ดีด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามแนวคิดพหุปัญญาส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพของเด็กอย่างแท้จริง
  2. เด็กปฐมวัยของไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยองค์รวมอย่างถูกวิธี บนวิถีของการพัฒนาให้มีอัตลักษณ์ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรมตามหลักศาสนาที่นับถือ มีสันติสุขในตนเอง มีความประหยัดและพอเพียง รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างรู้ค่า รักน้ำ รักป่า เคารพในความเป็นชาติ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 เวทีเสวนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ โดยหน่วย Early Childhood Care and Education หรือ YRU-ECCD 326,600.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 พัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองในการพัฒนาและการส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 5,869,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
3 แหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 300,800.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
4 พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 1,781,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
5 สำรวจสภาวการณ์ส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชน : สภาวการณ์ครอบครัวที่ยากลำบากในการเข้าถึงการรับบริการ 1,540,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 14:22 น.