โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 ET101 2563 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6 กำลังดำเนินโครงการ 1 07 ธ.ค. 2562 08 ธ.ค. 2562 353
2 S1.3 2563 พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 330