รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่รวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 111,400.00 8,000.00 351,820.00 65,600.00 34,000.00 49,600.00 620,420.00 727,000.00 85%
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 8,160.00 0.00 0.00 0.00 8,160.00 538,600.00 2%
จังหวัดนราธิวาส 21,800.00 0.00 57,460.00 82,010.00 0.00 0.00 161,270.00 180,400.00 89%
รวม 133,200.00 8,000.00 417,440.00 147,610.00 34,000.00 49,600.00 789,850.00 1,446,000.00 55%
สัดส่วน(%) 17% 1% 53% 19% 4% 6% 100%