สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีการศึกษาภาคการศึกษาสถานที่วันที่ชั่ง/วัดทำได้น้อย
(0-2 วันต่อสัปดาห์)
(%)
ทำได้ปานกลาง
(3-5 วันต่อสัปดาห์)
(%)
ทำได้ดี
(6-7 วันต่อสัปดาห์)
(%)