พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6

ผลการดำเนินโครงการ

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมส้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัด : ครูที่สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารวิเคราะห์โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และถ่ายทอดความเชื่อมั่นไปสู่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน
100.00 100.00

ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการแก้ปัญหาโดยภาครัฐในระดับดีมาก

2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนผ่านครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ในระดับดีมาก
80.00 80.00

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ในระดับดีมาก

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในสามจั 100

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ครูที่สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารวิเคราะห์โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และถ่ายทอดความเชื่อมั่นไปสู่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน 2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ในระดับดีมาก

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมส้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (2) เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนผ่านครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ควรปรับเลื่อนช่วงเวลาดำเนินงานก่อนการสอน O-NET ของโรงเรียนในพื้นที่ก่อนเวลาสอบ 2 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลามากขึ้นในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างเต็มที่

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh