ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่ดำเนินการใช้หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเด็กปฐมวัยของไทย ตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่ชายแดนใต้ และวางแนวทางในการพัฒนาให้มีศูนย์ประสานงานยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่ดำเนินการใช้หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเด็กปฐมวัยของไทย ตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่ชายแดนใต้ และวางแนวทางในการพัฒนาให้มีศูนย์ประสานงานยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามร
ภายใต้โครงการ โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา
รหัสโครงการ E2.1
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะครุฯ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 546,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 14:37 น.