พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะครุศาสตร์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2563)
ผลิตสื่อและนิทานสำหรับเด็ก (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2563)
พัฒนาศักยภาพครูไทย  (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2563)
First Read Club ชวนน้องรักการอ่าน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2563)
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา (กิจกรรม 1/2)(โครงการ ปี 2563)