สถานะรายงาน

1
เริ่มทำรายงาน
2
ส่งรายงานจากพื้นที่
3
ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4
ผ่านการตรวจสอบของ yru.
5
ผ่านการตรวจสอบของ yru.