โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน
รหัสชุดโครงการ ET001
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูฯ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 3,432,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย/อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์/อาจารย์ซอและ เกปัน
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 10:15 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/