โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
รหัสชุดโครงการ S7
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 17,506,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 สนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ 1,129,700.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 ด้านสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หน่วยวิจัย พัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) อบรมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 800,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
3 อบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ให้กับตัวแทนระดับชุมชนอำเภอละ 15 คน x 10 อำเภอรวม 150 คน 263,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
4 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 538,600.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
5 ประชุมปฎิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 81,400.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
6 การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ จำนวน 6,000 ชุด 1,560,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 219,600.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
8 อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 180,400.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
9 สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้ 2,940,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพครู 275,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
11 ผลิตสื่อหนังสือภาพหรือวรรณกรรมสำหรับเด็ก 416,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
12 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพหุภาษา 323,400.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
13 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพหุภาษา 1,129,700.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
14 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพหุภาษา 156,900.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
15 ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ 156,800.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
16 การประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่โครงการ 32,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
17 อบรมปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ (3 รุ่น ๆละ 2 วัน/ รุ่นละ 50 คน) 356,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
18 การประชุมปฎิบัติการการพัฒนา Application on mobile สำหรับการพัฒนาศักยภาพครูรายบุคคล 139,600.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
19 พัฒนาศักยภาพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย เพื่อการส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ 500 คน ใช้การดำเนินการในโรงแรม 3,855,500.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
20 พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 300,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
21 พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฎิบัติการการวิเคราะห์คุณวุฒิครูเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 217,300.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
22 พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฏิบัติการการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 782,700.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
23 การพัฒนาศักยภาพครูด้วยการหนุนเสริมพลัง โดยการ Coaching 770,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
24 พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาสนามเด็กเล่น หรือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการรักการอ่าน 604,200.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
25 แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคลังปัญญาชายแดนใต้ 300,600.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
26 First Read Club ชวนน้องรักการอ่าน 50,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
27 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับพื้นที่ความมั่นคงชายขอบทางเหนือของประเทศไทย (ภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงราย เรื่องพหุภาษาศึกษา) 803,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:16 น.