โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รหัสชุดโครงการ S5
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 510,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562 173,920.00
2 1 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 148,800.00
3 1 ธ.ค. 2562 29 ก.พ. 2563 187,280.00
รวมงบประมาณ 510,000.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและเก็บรวบรวม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้บริการด้านข้อมูลสภาวการณ์ทางการศึกษาสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร นักศึกษาและผู้ที่สนใจของพื้นที่ชายแดนใต้

 

1.00
2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนโดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการกับผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนใต้

จำนวนเด็กและเยาวชนที่รับบริการในแหล่งเรียนรู้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

500.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 90,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 อบรมปฏิบัติการการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Big Data 420,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:14 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/