โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
รหัสชุดโครงการ S2
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 1,859,335.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถภาษาไทย  233,335.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  135,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
3 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
4 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA  213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
5 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA  213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
6 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ  213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
8 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ  213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
9 พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:11 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/