โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)

รายละเอียดชุดโครงการ

ชื่อชุดโครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
รหัสชุดโครงการ S1
ภายใต้แผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
งบประมาณ 2,309,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ดำเนินการ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 เวทีเสวนากลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถอดบทเรียน 43,800.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 ค่ายการพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม 151,980.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
3 ค่ายปรับปลุกพลังสู่การคิดบวก เปิดใจ : การส่งเสริมและตัดสินคุณค่าตนเองโดยผ่านกระบวนการทาง “ความคิดสร้างสรรค์” 155,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
4 วิพากษ์ชุดกิจกรรม Self-esteem เพื่อปรับปรุงก่อนการทดลองใช้จริง 35,500.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม Self-esteem 10,420.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
6 พัฒนาศักยภาพครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 500,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะครุศาสตร์ 135,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
8 พัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
9 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
11 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยที่สอนไม่ตรงสาระ 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
12 พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
13 พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาและสุขศึกษาที่สอนไม่ตรงสาย 213,000.00 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ลุกมาน  เจะโด ลุกมาน เจะโด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 17:16 น.

  1. toto togel
  2. situs toto