รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2563 S5.1 อบรมปฏิบัติการการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Big Data 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.16 การประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่โครงการ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.19 พัฒนาศักยภาพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย เพื่อการส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ 500 คน ใช้การดำเนินการในโรงแรม 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E1.4 พัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองในการพัฒนาและการส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.22 พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฏิบัติการการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E1.3 แหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.25 แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคลังปัญญาชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S4 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.14 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพครู 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.27 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับพื้นที่ความมั่นคงชายขอบทางเหนือของประเทศไทย (ภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงราย เรื่องพหุภาษาศึกษา) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S5 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.9 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพหุภาษา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 s4.2 พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยที่สอนไม่ตรงสาระ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S2 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.8 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพหุภาษา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 s4.5 พัฒนาศักยภาพครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S001 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.4 การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ จำนวน 6,000 ชุด 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.8 พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.3 พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา เฉลิมพระเกียรติมหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 6213001 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.11 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ET101 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.4 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s3.3 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวก 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม Self-esteem 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.1 สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S1.12 ค่ายการพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.2 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 E2 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.17 อบรมปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ (3 รุ่น ๆละ 2 วัน/ รุ่นละ 50 คน) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S20 พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E1.5 เวทีเสวนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ โดยหน่วย Early Childhood Care and Education หรือ YRU-ECCD 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.23 การพัฒนาศักยภาพครูด้วยการหนุนเสริมพลัง โดยการ Coaching 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E1.1 สำรวจสภาวการณ์ส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชน : สภาวการณ์ครอบครัวที่ยากลำบากในการเข้าถึงการรับบริการ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 s6.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 s6.2 แหล่งเรียนรู้เส้นทางการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ในชุมชน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S6 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.10 ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพหุภาษา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 s4.3 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงสาระ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S3 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.6 สนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.6 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้) 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.9 พัฒนาศักยภาพครูในการวิเคราะห์โจทย์ PISA ด้านการอ่าน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.4 พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาและสุขศึกษาที่สอนไม่ตรงสาย 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.7 พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s3.1 ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.7 พัฒนาศักยภาพครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s3.4 เวทีสานพลังการสื่อสารการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.10 วิพากษ์ชุดกิจกรรม Self-esteem เพื่อปรับปรุงก่อนการทดลองใช้จริง 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.1 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.15 ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E2.1 ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่ดำเนินการใช้หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเด็กปฐมวัยของไทย ตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่ชายแดนใต้ และวางแนวทางในการพัฒนาให้มีศูนย์ประสานงานยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามร 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.18 การประชุมปฎิบัติการการพัฒนา Application on mobile สำหรับการพัฒนาศักยภาพครูรายบุคคล 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.21 พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฎิบัติการการวิเคราะห์คุณวุฒิครูเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 E1.2 พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.24 พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาสนามเด็กเล่น หรือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการรักการอ่าน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.13 ประชุมปฎิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.26 First Read Club ชวนน้องรักการอ่าน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.13 เวทีเสวนากลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถอดบทเรียน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.11 ด้านสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หน่วยวิจัย พัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) อบรมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 s4.1 ผลิตสื่อและนิทานสำหรับเด็ก 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.1 พัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.7 ผลิตสื่อหนังสือภาพหรือวรรณกรรมสำหรับเด็ก 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.4 พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ  31 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์) ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 1 ต.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S7.5 อบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ให้กับตัวแทนระดับชุมชนอำเภอละ 15 คน x 10 อำเภอรวม 150 คน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S1.2 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยที่สอนไม่ตรงสาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.8 ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถภาษาไทย  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s4.10 พัฒนาศักยภาพครูไทย  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 ET201 พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.3 สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S1.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะครุศาสตร์ 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.5 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA  1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 ET001 โครงการพัฒนานักศึกษาสายครุศาสตร์โดยใช้หลักสูตร Extra time และหอพักเป็นฐาน 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ย. 2562
2563 S1.11 ค่ายปรับปลุกพลังสู่การคิดบวก เปิดใจ : การส่งเสริมและตัดสินคุณค่าตนเองโดยผ่านกระบวนการทาง “ความคิดสร้างสรรค์” 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 s2.3 พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 301 และ 06 - 305 อาคาร 6 ชั้น 3 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 S7.12 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชถัฏยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2563 S7.2 อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ นราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 E0001 โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ ยะลา ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 S5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2562 29 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 30 ต.ค. 2562
2563 E1 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ยะลา ยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 29 ต.ค. 2562
2563 s4.7 พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6 ยะลา ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 31 ต.ค. 2562
2564 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง อาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 3 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
2564 โครงการการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนภายใต้บริบทสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
2564 Save001 โครงการอ่านอิ่มรัก (Eat Play Love Read) ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 16 มี.ค. 2564
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการรู้หนังสือในบริบทสังคม พหุภาษาพหุวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
2564 โครงการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในบริบทในสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมเพื่อการรู้หนังสือของนักเรียนเข้าสู่ระบบการผลิตครูสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
2564 โครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 26 ก.ค. 2564
2564 โครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
2564 โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 3 ส.ค. 2564
  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/