รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์) 46,400.00(21.78%) 0.00(0.00%) 136,000.00(63.85%) 30,600.00(14.37%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 213,000.00 213,000.00 100%
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์) 36,800.00(17.28%) 8,000.00(3.76%) 49,600.00(23.29%) 35,000.00(16.43%) 34,000.00(15.96%) 49,600.00(23.29%) 213,000.00 213,000.00 100%
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้) 50,000.00(13.74%) 0.00(0.00%) 231,840.00(63.72%) 82,010.00(22.54%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 363,850.00 1,020,000.00 35.67%
รวม 133,200.00 8,000.00 417,440.00 147,610.00 34,000.00 49,600.00 789,850.00 1,446,000.00 54.62%
สัดส่วน(%) 16.86% 1.01% 52.85% 18.69% 4.3% 6.28% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/