โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้

ข้อมูลแผนงาน

ชื่อแผนงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้
รหัสแผนงาน E0001
ภายใต้ชื่อแผนงาน/ชุดโครงการ บูรณาการพัฒฬนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 10,363,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
พื้นที่ดำเนินการ ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 3,133,000.00
2 1 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 3,615,450.00
3 1 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 3,615,450.00
รวมงบประมาณ 10,363,900.00

ข้อมูลในการดำเนินงาน

สถานการณ์ปัญหา

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อการจัดทำข้อมูลสภาวการณ์การส่งเสริมพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รายงานข้อมูลสภาวการณ์การส่งเสริมพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีในพื้นที่ชายแดนใต้ 1 ฉบับ

0.00

แนวทาง/วิธีการสำคัญ

แนวทางวิธีการสำคัญ
1

 

 

งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน (บาท)

10363900.00

โครงการที่ควรดำเนินการ

ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)

รายชื่อพัฒนาโครงการ

ไม่มี

ชุดโครงการตามแผนงาน

ปีงบประมาณชื่อชุดโครงการงบประมาณ
2563 โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา 546,300.00
2563 โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 9,817,600.00

โครงการตามแผนงาน

ไม่มี

กิจกรรมตามแผนงาน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

  1. toto togel
  2. situs toto