มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการรู้หนังสือในบริบทสังคม พหุภาษาพหุวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา 0.00 0.00
2564 โครงการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในบริบทในสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมเพื่อการรู้หนังสือของนักเรียนเข้าสู่ระบบการผลิตครูสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา 0.00 0.00
2564 โครงการการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนภายใต้บริบทสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา 0.00 0.00
2564 โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา 0.00 0.00
2564 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง อาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส 637,274.00 637,274.00
2564 โครงการอ่านอิ่มรัก (Eat Play Love Read) 0.00 0.00
637,274.00 637,274.00
โครงการ 6/6 โครงการ
งบประมาณ 637,274.00/637,274.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 1 3432000.00
2564 8 637274.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร