รายชื่อโครงการ ปี 2564 (จำนวน 6 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2564
nuraiya โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการรู้หนังสือในบริบทสังคม พหุภาษาพหุวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาโครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา
- - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2564
nuraiya โครงการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในบริบทในสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมเพื่อการรู้หนังสือของนักเรียนเข้าสู่ระบบการผลิตครูสำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาโครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2564
nuraiya โครงการการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนภายใต้บริบทสังคมพหุภาษาพหุวัฒนธรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาโครงการสานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2564
nuraiya โครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2564
nuraiya โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง อาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส
1 - -
6 Save001
(โครงการ)ปี 2564
saneeyah โครงการอ่านอิ่มรัก (Eat Play Love Read)
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/