รายชื่อโครงการ ปี 2563 (จำนวน 74 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 E1.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองในการพัฒนาและการส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- - -
2 E1.3
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya แหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- - -
3 E1.2
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- - -
4 E1.1
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya สำรวจสภาวการณ์ส่งเสริมพหุปัญญาเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว โรงเรียน และชุมชน : สภาวการณ์ครอบครัวที่ยากลำบากในการเข้าถึงการรับบริการโครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- - -
5 s3.4
(โครงการ)ปี 2563
hayatee เวทีสานพลังการสื่อสารการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
6 s3.3
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวกโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
7 s3.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
8 s3.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
1 - -
9 s4.11
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
10 s4.10
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูไทย โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
11 s4.9
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูในการวิเคราะห์โจทย์ PISA ด้านการอ่านโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
12 s4.8
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
13 s4.7
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
14 s4.6
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
15 s4.5
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
16 s4.4
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
17 s4.3
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
18 s4.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
19 s4.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee ผลิตสื่อและนิทานสำหรับเด็กโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
20 s6.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee แหล่งเรียนรู้เส้นทางการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ในชุมชนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้)
- - -
21 S7.27
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับพื้นที่ความมั่นคงชายขอบทางเหนือของประเทศไทย (ภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงราย เรื่องพหุภาษาศึกษา)โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
22 S7.26
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya First Read Club ชวนน้องรักการอ่านโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
23 s6.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้)
- - -
24 S7.25
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคลังปัญญาชายแดนใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
25 S7.24
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาสนามเด็กเล่น หรือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน /พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการรักการอ่านโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
26 S7.23
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya การพัฒนาศักยภาพครูด้วยการหนุนเสริมพลัง โดยการ Coachingโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
27 S7.22
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฏิบัติการการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
28 S7.21
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาครูต้นแบบสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่นชายแดนใต้/อบรมปฎิบัติการการวิเคราะห์คุณวุฒิครูเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
29 S20
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
30 S7.19
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาไทย เพื่อการส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ 500 คน ใช้การดำเนินการในโรงแรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
31 S7.18
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya การประชุมปฎิบัติการการพัฒนา Application on mobile สำหรับการพัฒนาศักยภาพครูรายบุคคลโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
32 S7.17
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya อบรมปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศ (3 รุ่น ๆละ 2 วัน/ รุ่นละ 50 คน)โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
33 S7.16
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya การประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการติดตามและเผยแพร่โครงการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
34 S7.15
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
35 S7.14
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพครูโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
36 S7.13
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ประชุมปฎิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
1 1 - 9 ธ.ค. 62 07:30
37 S7.12
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชถัฏยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
2 1 - 9 ธ.ค. 62 03:45
38 S7.11
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ด้านสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หน่วยวิจัย พัฒนาให้บริการสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) อบรมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
39 S7.10
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพหุภาษาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
40 S7.9
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพหุภาษาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
41 S7.8
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ด้านภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (MTB MLE Center หรือ mother tongue-based multilingual education) (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูพหุภาษาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
42 S7.7
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ผลิตสื่อหนังสือภาพหรือวรรณกรรมสำหรับเด็กโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
43 S7.6
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya สนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
44 S7.5
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya อบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ให้กับตัวแทนระดับชุมชนอำเภอละ 15 คน x 10 อำเภอรวม 150 คนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
45 s2.8
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถภาษาไทย โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
46 s2.8
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
47 S7.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ จำนวน 6,000 ชุดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
48 s2.7
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
49 6213001
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
1 - -
50 S7.3
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
1 1 - 12 ก.พ. 63 03:34
51 s2.5
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ PISA โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
52 S7.2
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาสโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
1 1 - 2 ม.ค. 63 03:49
53 s2.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
54 S7.1
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
- - -
55 s2.3
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 301 และ 06 - 305 อาคาร 6 ชั้น 3โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
4 4 - 9 ธ.ค. 62 06:22
56 s2.2
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
- - -
57 s2.1
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
1 - -
58 S5.2
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอำเภอเมือง จังหวัดยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- - -
59 S5.1
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya อบรมปฏิบัติการการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Big Dataโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- - -
60 S1.13
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya เวทีเสวนากลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
61 S1.12
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ค่ายการพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
62 S1.11
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ค่ายปรับปลุกพลังสู่การคิดบวก เปิดใจ : การส่งเสริมและตัดสินคุณค่าตนเองโดยผ่านกระบวนการทาง “ความคิดสร้างสรรค์”โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
63 S1.10
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya วิพากษ์ชุดกิจกรรม Self-esteem เพื่อปรับปรุงก่อนการทดลองใช้จริงโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
64 S1.9
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม Self-esteemโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
65 S1.8
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะครุศาสตร์โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
66 S1.7
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
67 ET101
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 1 - #1 26 ธ.ค. 62 21:22
68 ET201
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
69 S1.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาและสุขศึกษาที่สอนไม่ตรงสายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
70 S1.3
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา เฉลิมพระเกียรติมหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - - #1
71 S1.2
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยที่สอนไม่ตรงสาระมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
72 S1.1
(โครงการ)ปี 2563
ลุกมาน  เจะโด พัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
73 E2.1
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya ถ่ายทอดนวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่ดำเนินการใช้หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของเด็กปฐมวัยของไทย ตามรอยพระยุคลบาทในพื้นที่ชายแดนใต้ และวางแนวทางในการพัฒนาให้มีศูนย์ประสานงานยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามรโครงการย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา
- - -
74 E1.5
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya เวทีเสวนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ โดยหน่วย Early Childhood Care and Education หรือ YRU-ECCDโครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/