รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "hayatee" (จำนวน 18 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 S1.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาและสุขศึกษาที่สอนไม่ตรงสายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
2 s6.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้)
- - -
3 s4.8
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
4 s4.3
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
5 s3.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
1 - -
6 s4.7
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
7 s4.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
8 s4.11
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
9 s4.6
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
10 s3.4
(โครงการ)ปี 2563
hayatee เวทีสานพลังการสื่อสารการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
11 s4.1
(โครงการ)ปี 2563
hayatee ผลิตสื่อและนิทานสำหรับเด็กโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
12 s4.10
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูไทย โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
13 s4.5
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
14 s3.3
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสื่อสารทางบวกโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
15 s6.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee แหล่งเรียนรู้เส้นทางการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ในชุมชนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้)
- - -
16 s4.9
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูในการวิเคราะห์โจทย์ PISA ด้านการอ่านโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
17 s4.4
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- - -
18 s3.2
(โครงการ)ปี 2563
hayatee พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/