รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ลุกมาน เจะโด" (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 S1.13
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya เวทีเสวนากลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
2 S1.4
(โครงการ)ปี 2563
nuraiya พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาและสุขศึกษาที่สอนไม่ตรงสายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
1 - -
3 S1.1
(โครงการ)ปี 2563
ลุกมาน  เจะโด พัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/