ชื่อกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

สถานที่ : อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 60

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 45,630.00