วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
27 ธันวาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนูรี ยะดิงนูรี ยะดิงเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 21:22:02

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6 »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ O-NET ป.6

 • photo

  ไฟล์ประกอบกิจกรรม

  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  1.ขั้นตอนการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และเตรียมดำเนินงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อประชุมวางแผนกรอบงานในการจัดสรรงบประมาณ จัดทำวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ และการสรรหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การอบรม 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน ฝ่ายงานต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้งจัดดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ โดยการติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ สถานที่อบม และสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมกับการดำเนินงานในวันเวลาที่กำหนด 3.ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรม ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนของการรับลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขัั้นตอนการลงทะเบียน 4.ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการดำเนินงานทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนงานที่เกิดปัญหา และยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ในส่วนที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้แผนงานทั้งหมดได้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ครูที่สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถวิเคราะห์โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และถ่ายทอดความเชื่อมั่นไปสู่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนได้

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ yru.

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
  27 ธันวาคม 2562
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยsaneeyahsaneeyahเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 03:34:43

  ชื่อโครงการ : สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ »

  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม : อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ : สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้

  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จังหวัดปัตตานี วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จังหวัดยะลา เวลา กิจกรรม 08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด
  09.00 - 10.00 น. - แบ่งกลุ่ม สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน : สำรวจทัศนคติครูในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา และคณะ 10.00 - 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 - 12.15 น. - แบ่งกลุ่ม สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน : สำรวจทัศนคติครูในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา และคณะ (ต่อ) 12.15 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 – 14.45 น. - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ปนัดดา  เรืองสงค์ และคณะ 14.45 – 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 - 16.45 น. - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ปนัดดา  เรืองสงค์ และคณะ (ต่อ)

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดปัตตานี จำนวน 80 คน ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดยะลา จำนวน 119 คน

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ yru.

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
  9 ธันวาคม 2562
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยhayateehayateeเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 03:45:54

  ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา »

  ชื่อกิจกรรม : อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ และระบบติดตามโครงการฯ

  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายใน
         • ประชุมเตรียมงาน
         • จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารมื้อหลักสำหรับผู้เข้าร่วม
         • ดำเนินการอบรม
         • ทำเรื่องเบิกงบประมาณ
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • ผู้เข้าร่วมทราบขั้นตอนการใช้งาน ระบบติดตามและระบบลงทะเบียน และสามารถนำมาใช้เพื่อรายงานความก้าวหน้าในระบบ
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         ข้อเสนอแนะต่อ yru.

          

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

          

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

          

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
         9 ธันวาคม 2562
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยมามี สุหลงกุมามี สุหลงกุเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 06:21:00
         แก้ไขโดย มามี สุหลงกุ เมื่อ 11 ธันวาคม 2562 07:53:32 น.

         ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ »

         ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรมอันปลั๊ก (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)

         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                  วัตถุประสงค์

                   

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   

                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  วันที่  23 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ และพิธีเปิด 09.00 – 10.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมอันปลั๊ก 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. การเรียนการสอนอัลกอริทึมด้วยเกมกระดาษ 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การเรียนการสอนอัลกอริทึมด้วยเกมกระดาษ (ต่อ) 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                  15.00 – 16.30 น. การเรียนการสอนอัลกอริทึมด้วยเกมกระดาษ (ต่อ) วันที่  24 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น. การสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมอันปลั๊กเพื่อเรียนรู้อัลกอริทึม 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. การสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมอันปลั๊กเพื่อเรียนรู้อัลกอริทึม (ต่อ) 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมอันปลั๊กเพื่อเรียนรู้อัลกอริทึม (ต่อ) 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                  15.00 – 16.30 น. การสร้างสื่อและการจัดกิจกรรมอันปลั๊กเพื่อเรียนรู้อัลกอริทึม (ต่อ)

                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
                  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   

                  ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                   

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                   

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                  9 ธันวาคม 2562
                  รายงานจากพื้นที่
                  โพสท์โดยมามี สุหลงกุมามี สุหลงกุเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 06:21:38

                  ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ »

                  ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                        วัตถุประสงค์

                         

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         

                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        วันที่  30 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ และพิธีเปิด 09.00 – 10.30 น. แนะนำการใช้งาน และสมัคร ใช้งาน scratch 3.0 แบบออนไลน์ 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. แนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม และการเคลื่อนที่ของตัวละคร 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                        15.00 – 16.30 น.  การใช้งาน broadcast และการสนทนาของตัวละคร วันที่ 1 ธันวาคม 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ และพิธีเปิด 09.00 – 10.00 น.  การใช้ บล็อกในกลุ่ม Event 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45– 12.15 น.  การใช้งานบล็อกถาม-ตอบ และการเปลี่ยนฉาก 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การใช้งานบล๊อก Sensor ในรูปแบบต่างๆ 14.45 – 15.00 น . พักรับประทานอาหารว่าง
                        15.00 – 16.30 น. การสร้างตัวแปร และการใช้งานตัวแปร

                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                        1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
                        2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         

                        ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                         

                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                         

                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         

                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                        9 ธันวาคม 2562
                        รายงานจากพื้นที่
                        โพสท์โดยมามี สุหลงกุมามี สุหลงกุเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 06:22:15
                        แก้ไขโดย saneeyah เมื่อ 2 มกราคม 2563 03:20:32 น.

                        ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ »

                        ชื่อกิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                  วัตถุประสงค์

                                   

                                  กิจกรรมตามแผน

                                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                   

                                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                   

                                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                   

                                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ และพิธีเปิด 09.00 – 10.30 น. แนะนำการใช้งาน และสมัคร ใช้งาน scratch 3.0 แบบออนไลน์ 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. แนะนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม และการเคลื่อนที่ของตัวละคร 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                                  15.00 – 16.30 น.  การใช้งาน broadcast และการสนทนาของตัวละคร วันที่ 1 ธันวาคม 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
                                  09.00 – 10.00 น.  การใช้ บล็อกในกลุ่ม Event 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45– 12.15 น.  การใช้งานบล็อกถาม-ตอบ และการเปลี่ยนฉาก 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การใช้งานบล๊อก Sensor ในรูปแบบต่างๆ 14.45 – 15.00 น . พักรับประทานอาหารว่าง
                                  15.00 – 16.30 น. การสร้างตัวแปร และการใช้งานตัวแปร

                                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                   

                                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
                                  2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
                                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                   

                                  ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                                   

                                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                                   

                                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                   

                                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                                  9 ธันวาคม 2562
                                  รายงานจากพื้นที่
                                  โพสท์โดยhayateehayateeเมื่อ 9 ธันวาคม 2562 07:30:51

                                  ชื่อโครงการ : ประชุมปฎิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน »

                                  ชื่อกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                        วัตถุประสงค์

                                         

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        • จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก
                                        • ประสานเรื่องการขอข้อมูล
                                        • ประชุมเตรียมงาน
                                        • จัดอบรม
                                        • จัดทำเบิกงบประมาณ
                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                        • ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                        • ข้อมูลนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน
                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         

                                        ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                                         

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                                         

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                                        6 ธันวาคม 2562
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยมามี สุหลงกุมามี สุหลงกุเมื่อ 6 ธันวาคม 2562 06:21:44
                                        แก้ไขโดย มามี สุหลงกุ เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 06:23:44 น.

                                        ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ »

                                        ชื่อกิจกรรม : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Python (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                    วัตถุประสงค์

                                                                     

                                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                     

                                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                     

                                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ และพิธีเปิด 09.00 – 10.30 น. ทำความรู้จักกับภาษา Python เรียนรู้การติดตั้งไพธอนไอดีอี รวมถึงโครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. รู้จักตัวแปรต่างๆ ของ Python คำสั่งการแสดงผล และ การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การใช้คำสั่งแบบมีทางเลือก if , if else และ if elif 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
                                                                    15.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น. การใช้คำสั่งแบบวนซ้ำ for 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.15 น. ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ for 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.15 – 14.45 น.  การใช้คำสั่งแบบวนซ้ำ while, do-while 14.45 – 15.00น.    พักรับประทานอาหารว่าง
                                                                    15.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ while, do-while

                                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                     

                                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                    1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
                                                                    2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
                                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                     

                                                                    ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                                                                     

                                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                                                                     

                                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                     

                                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                                                                    23 พฤศจิกายน 2562
                                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                                    โพสท์โดยsaneeyahsaneeyahเมื่อ 2 มกราคม 2563 03:49:32
                                                                    แก้ไขโดย saneeyah เมื่อ 2 มกราคม 2563 03:52:26 น.

                                                                    ชื่อโครงการ : อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ »

                                                                    ชื่อกิจกรรม : อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ : สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้

                                                                    • photo
                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                               วัตถุประสงค์

                                                                                

                                                                               กิจกรรมตามแผน

                                                                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                

                                                                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                

                                                                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                               วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 เวลา กิจกรรม 08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 09.00 - 10.00 น.  - บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับความมั่นคง : บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
                                                                               โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี 10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 - 12.15 น.  - เวทีเสวนา “การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ในมิติการศึกษาเพื่อความมั่นคง”
                                                                                 ดำเนินรายการโดย ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี   ผู้ร่วมเสวนา
                                                                               1. ดร.ศิริชัย นามบุรี 2. นายซอและ  เกปัน 3. นายวิทยาศิลป์  สะอา 4. นายภิรมย์  จีนธาดา 5. พันเอก ฐกร เนียมรินทร์
                                                                               12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 – 14.45 น.  - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  ชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย และคณะ
                                                                               14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 - 16.45 น.  - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  ชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย และคณะ (ต่อ) วันที่ 22 พฤศจิกายน  2562 เวลา กิจกรรม 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 09.00 - 10.30 น. - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  ชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย และคณะ (ต่อ) 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.15 น. - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  ชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย และคณะ (ต่อ) 12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 – 14.30 น.  - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ซอและ  เกปัน และคณะ
                                                                               14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.45 น. - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ซอและ  เกปัน และคณะ (ต่อ)

                                                                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                

                                                                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                               ผู้นำชุมชน (กลุ่ม 1) 1. การศึกษาสามารถเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร ? - สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพื่อให้เห็นความสำคัญของการศึกษา - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - มีผู้แทนของชุมชนในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของชุมชน - ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และการจัดการศึกษาแก่ครอบครัว 2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมควรมีลักษณะดังนี้ - เป็นไปตามบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชน - เป็นไปตามความต้องการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงเรียนให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 3. ความคาดหวังในการที่ภาครัฐดูแลและจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ - ความเสมอภาคใน ทุกระบบการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม กลุ่มครู (กลุ่ม 2) 1. การศึกษาสามารถเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนใต้อย่างไร ? - การศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต - การศึกษาสามารถปลูกจิตสำนึกสิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชน - การศึกษาสามารถเป็นรากฐานของสถาบันครอบครัว - การศึกษาสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้
                                                                               - ให้โอกาสกับเด็กและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาสร้างความเสมอภาคให้เท่าเทียมกัน - สร้างความเสมอภาคให้เท่าเทียมกัน 2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมควรมีลักษณะอย่างไร ?
                                                                               - จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม - เคารพความคิดเห็นและเสรีภาพของผู้อื่น - สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย - สอนให้ผู้เรียนศึกษาวัฒนธรรรมท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอื่น ๆ
                                                                               - ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - กำหนดเป้าหมายทางการศึกษาที่เป็นเอกภาพ 3. ความคาดหวังในการที่ภาครัฐดูแลและจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ? - ให้ภาครัฐดูแลรายได้ของสถาบันครอบครัวโดยการสร้างอาชีพที่มั่นคง - ส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา - ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง - ภาครัฐควรกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน - ให้ภาครัฐสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพในท้องถิ่นรองรับผู้สำเร็จการศึกษา - ภาครัฐจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชายแดนใต้ กลุ่มครู (กลุ่ม 3) 1. การศึกษาสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในเชิงชายแดนใต้ได้อย่างไร ? - ทำให้คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี - ทำให้คนในสังคมมีความรู้เพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ - ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - เยาวชนมีความรู้ในทุกด้านและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมควรมีลักษณะอย่างไร ? - การจัดการศึกษาบูรณาการอย่างหลากหลายการศึกษาเป็นเครื่องมือและเปลี่ยน เรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 3. ความคาดหวังในการที่ภาครัฐดูแลและจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ? - จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มผู้ปกครอง (กลุ่ม 4) ข้อที่ 1 การศึกษาสามารถเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร ? - ในเรื่องการประกอบอาชีพ เช่น ครู ตำรวจ หน่วยงานราชการ - พัฒนาชีวิตในการทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน ตามรอยของในหลวง - ช่วยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม - สร้างระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคมขัดเกลาภาษา มารยาทการปรับตัวในสังคม - สร้างระเบียบวินัยในชุมชน สังคม มีระเบียบและสงบสุขมากขึ้น ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมควรมีลักษณะอย่างไร ?
                                                                               - จัดการเรียนรู้แบบพหุภาษา วัฒนธรรม - ครูต้องเป็นตัวอย่าง สื่อสารภาษาท้องถิ่น -  ศึกษาเรื่องศาสนา ความต่างของแต่ละศาสนา - ครูต้องสามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นหรือมลายูได้ - มีการใช้สื่อที่หลากหลาย - ความปลอดภัยของเด็ก - ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในโรงเรียน เช่น ภาษา ข้อที่ 3 ความคาดหวังการที่ภาครัฐดูแลและจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร ? - เรื่องโอกาส เช่น การจัดทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสหรือเด็กเรียนดีให้ทั่วถึง - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองกับสถานศึกษามีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน - เสริมสร้างให้เด็กมีแรงผลักดัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง กลุ่มครู (กลุ่ม 5) 1. การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ? - ส่งเสริมทักษะอาชีพ - ส่งเสริมเรื่องสุขภาวะ - สร้างความมั่นคงในเรื่องของรายได้ - ทักษะในการใช้เทคโนโลยี - ส่งเสริมในเรื่องของการออม - ส่งเสริมในเรื่องกีฬา - การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข - การสร้างจิตอาสา - การมีน้ำใจ
                                                                               2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ? - จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย - จัดบอร์ดความรู้เรื่องวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ - จัดพื้นที่ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ - จัดกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส - จัดกิจกรรมทางศาสนาให้เท่าเทียมกัน - จัดกิจกรรมร่วมกัน 3. ความคาดหวังในพื้นที่ ? - สนับสนุนประมานและครุภัณฑ์ - นโยบายด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง

                                                                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                

                                                                               ข้อเสนอแนะต่อ yru.

                                                                                

                                                                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ yru.

                                                                                

                                                                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                

                                                                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ yru.
                                                                               1. toto togel
                                                                               2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
                                                                               3. https://allurelotto.com/