ประชุมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

9 ธันวาคม 2562
hayateehayatee
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก
 • ประสานเรื่องการขอข้อมูล
 • ประชุมเตรียมงาน
 • จัดอบรม
 • จัดทำเบิกงบประมาณ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ข้อมูลนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,200.00 0.00 35,430.00 0.00 0.00 0.00 45,630.00