โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง อาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง อาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่อนุมัติ 3 พ.ค. 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 พ.ค. 2564 - 31 มีนาคม 2565
งบประมาณ 637,274.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 3 พ.ค. 2564 15 ก.ย. 2564 283,940.00
รวมงบประมาณ 283,940.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (283,940.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (637,274.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษาและสำรวจต้นทุนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการอาหารเช้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นทางอาหารของนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล

 

0.00
2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบจัดการอาหารเช้าในสถานศึกษาแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดระบบความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล

 

0.00
3 เพื่อติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการอาหารเช้าของสถานศึกษา การพัฒนากลไกสนับสนุนโรงเรียน ชุมชน และการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 พ.ค. 64 - 15 ก.ย. 64 กิจกรรมที่ 1 เพื่อศึกษาและสำรวจต้นทุนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการอาหารเช้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นทางอาหารของนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล 7 28,640.00 -
รวม 7 28,640.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 07:57 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/