ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาการจัดการ)
รหัสโครงการ s3.1
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 233,335.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 233,335.00
รวมงบประมาณ 233,335.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 หลัการและเหตุผลการดำเนินงานการจัดโครงการ
5.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับครูในพืนที่ชายแดนใต้

นร

1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 - 14 พ.ย. 62 ทดสอบระบบอบรม 50 234,567.00 -
รวม 50 234,567.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) แวอัสรี แวมายิ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hayatee hayatee เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 16:31 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/