รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้)
รหัสโครงการ S7.12
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 538,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ซอและ เกปัน
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวสตรา เอียดตรง / นางสาวฮายาตี หะมะซอ
พื้นที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชถัฏยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 538,600.00
รวมงบประมาณ 538,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 พ.ย. 62 อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์ และระบบติดตามโครงการฯ 50 8,160.00 8,160.00
11 - 14 พ.ย. 62 ฝึกอบรมปฏิบัติการการเขียนแอปพลิเคชันด้วย Ionic Framework 60 85,200.00 -
รวม 110 93,360.00 1 8,160.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 11:51 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/