รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะวิทยาศาสตร์)
รหัสโครงการ s2.3
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อิมรอน แวมง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 301 และ 06 - 305 อาคาร 6 ชั้น 3
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 213,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communications) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอ
5.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณที่จบไม่ตรงสาระ 100 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พื่อสร้างความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชารู็วิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวชี้วัดผลกระทบ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 - 24 พ.ย. 62 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Python (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 25 53,250.00 53,250.00
23 - 24 พ.ย. 62 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรมอันปลั๊ก (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 25 53,250.00 53,250.00
30 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 25 53,250.00 53,250.00
30 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 25 53,250.00 53,250.00
รวม 100 213,000.00 4 213,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดดำเนินงาน
 2. ชี้แจง งบประมาณทั้งสิ้น 213,000 บาท
 3. เสนอโครงการและคำสั่งเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ
 4. ทำหนังสือเชิญวิทยากรเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 5. ดำเนินกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562 กำหนดไว้ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแผนที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 16:36 น.

 1. toto togel
 2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
 3. https://allurelotto.com/