พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป 6
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
รหัสโครงการ ET101
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
พื้นที่ดำเนินการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 7 ธ.ค. 2562 8 ธ.ค. 2562 7 ธ.ค. 2562 8 ธ.ค. 2562 213,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาพบว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ มีประชากรวัยเรียน อายุ 3-21 ปี จำนวน 961,063 คน มีจำนวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 59,625 คน และมีสถานศึกษาทุกสังกัด รวมถึงตาดีกา จำนวน 5,084 แห่ง (ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561) แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานด้านการศึกษาและกลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่จำนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยกลุ่มครูและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในการส่งต่อทัศนคติและชุดความเชื่อที่ถูกต้องไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชนผ่านการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดังนี้ กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพครูในทุกกลุ่มสาระและครูสอนไม่ตรงสายให้สามารถสอนได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ เพื่อการสื่อสารทัศนคติที่ถูกต้อง

ความจำเป็นเร่งด่วน   มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก การเสริมสร้างความมั่นคงต้องใช้กระบวนการปลูกฝังและบ่มเพาะทัศนคติในทางบวกโดยยกกระบวนการทางการศึกษาจึงจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ นำไปสู่ความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและบุคคลากรอื่นๆเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งมีโจทย์สำคัญในพื้นที่คือ "ความสามารถด้านภาษาและการอ่านเขียนได้ ภาษาไทย"

หน่วยงานบูรณาการ 1) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา 2) หน่วยบูรณาการ

หน่วยดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 5. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในสามจั 100 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมส้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ครูที่สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารวิเคราะห์โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และถ่ายทอดความเชื่อมั่นไปสู่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

100.00
2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนผ่านครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ในระดับดีมาก

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ O-NET ป.6 100 213,000.00 213,000.00
รวม 100 213,000.00 1 213,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ขั้นตอนการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และเตรียมดำเนินงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อประชุมวางแผนกรอบงานในการจัดสรรงบประมาณ จัดทำวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ และการสรรหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การอบรม 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน ฝ่ายงานต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้งจัดดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ โดยการติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ สถานที่อบม และสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมกับการดำเนินงานในวันเวลาที่กำหนด 3.ขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรม ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนของการรับลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขัั้นตอนการลงทะเบียน 4.ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการดำเนินงานทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนงานที่เกิดปัญหา และยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ในส่วนที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้แผนงานทั้งหมดได้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูผู้สอนสามาถจัดการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดทัศนคติที่ถูกต้องและความมั่นใจสู่ผู้ปกครองได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ภาพกิจกรรม.pdf (.pdf) นูรี ยะดิง
2 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) นูรี ยะดิง
3 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) นูรี ยะดิง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:23 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/