พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษหรือเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
รหัสโครงการ ET201
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
พื้นที่ดำเนินการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 213,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาพบว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ มีประชากรวัยเรียน อายุ 3-21 ปี จำนวน 961,063 คน มีจำนวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 59,625 คน และมีสถานศึกษาทุกสังกัด รวมถึงตาดีกา จำนวน 5,084 แห่ง (ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2561) แสดงให้เห็นถึงปริมาณงานด้านการศึกษาและกลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่จำนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยกลุ่มครูและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญในการส่งต่อทัศนคติและชุดความเชื่อที่ถูกต้องไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชนผ่านการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดังนี้ กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพครูในทุกกลุ่มสาระและครูสอนไม่ตรงสายให้สามารถสอนได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ เพื่อการสื่อสารทัศนคติที่ถูกต้อง

ความจำเป็นเร่งด่วน   มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจาก การเสริมสร้างความมั่นคงต้องใช้กระบวนการปลูกฝังและบ่มเพาะทัศนคติในทางบวกโดยยกกระบวนการทางการศึกษาจึงจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ นำไปสู่ความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและบุคคลากรอื่นๆเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งมีโจทย์สำคัญในพื้นที่คือ "ความสามารถด้านภาษาและการอ่านเขียนได้ ภาษาไทย"

หน่วยงานบูรณาการ 1) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา 2) หน่วยบูรณาการ

หน่วยดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 5. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาค 100 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1) เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมส้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ครูผู้สอนในด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถสอนอย่างมั่นใจและถ่ายทอดทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง จำนวน 100 คน

100.00
2 2) เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนผ่านครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร้อยละของครูและบุคคลากรด้านการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติทางบวกในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยภาครัฐอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 80

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
14 - 15 ธ.ค. 62 พัฒนาศักยภาพครูในทุกกลุ่มสาระและครูสอนไม่ตรงสาระให้สามารถสอนได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ เพื่อการสื่อสารทัศนคติที่ถูกต้อง (ครูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา) 100 213,000.00 -
รวม 100 213,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่สอนไม่ตรงสาระ ภายใต้หัวข้อ การสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 กิจกรรม/ทักษะ ดังนี้
1) การสอนการออกเสียง การฟังและการพูด 2) การสอนคำศัพย์ 3) การสอนการอ่าน 4) การออกแบบสื่อการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) นูรี ยะดิง
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) นูรี ยะดิง
3 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) นูรี ยะดิง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:23 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/