รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยที่สอนไม่ตรงสาระ
ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (คณะครุศาสตร์)
รหัสโครงการ S1.2
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 213,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครูปฐมวัยที่สอนไม่ตรงสาระในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อการปลูกฝังและถ่ายทอดนักเรียนจำนวน 100 คน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได้รับบริการในการพัฒนาศักยภาพให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nuraiya nuraiya เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:22 น.

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/