สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม : อบรมปฏิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ : สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้

27 ธันวาคม 2562
saneeyahsaneeyah
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จังหวัดปัตตานี วันที่ 20 ธันวาคม 2562 จังหวัดยะลา เวลา กิจกรรม 08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียน 08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด
09.00 - 10.00 น. - แบ่งกลุ่ม สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน : สำรวจทัศนคติครูในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา และคณะ 10.00 - 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 - 12.15 น. - แบ่งกลุ่ม สนทนากลุ่มตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนผู้นำชุมชน : สำรวจทัศนคติครูในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา และคณะ (ต่อ) 12.15 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.00 – 14.45 น. - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ปนัดดา  เรืองสงค์ และคณะ 14.45 – 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 - 16.45 น. - แบ่งกลุ่มนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดย อาจารย์ปนัดดา  เรืองสงค์ และคณะ (ต่อ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดปัตตานี จำนวน 80 คน ผู้เข้าร่วมอบรม จังหวัดยะลา จำนวน 119 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
18,000.00 0.00 130,790.00 0.00 0.00 0.00 148,790.00