รหัสโครงการ S1.3
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูอิสลามศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก yru. งวดนี้ = 0.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 0.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 0.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 0.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก yru. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )

  1. toto togel
  2. https://greenmobility-library.org/public/index.php
  3. https://allurelotto.com/